Politika společnosti  Agor Tech spol. s r.o. 

Společnost  Agor Tech spol. s r.o., chce patřit mezi nejlepší dodavatele plastových a pryžových výrobků v oblasti dodávek do automobilového průmyslu i do jiných oblastí průmyslu. Pro zajištění stálého pozitivního rozvoje firmy je třeba, abychom neustále zlepšovali jakost výrobků a procesů. Nedílnou součástí jakosti je také bezpečnost výrobků (preventivními systémovými opatřeními je třeba minimalizovat příslušná rizika). Důležitou součástí řízení společnosti je také trvalé snižování negativních dopadů činnosti společnosti na životní prostředí.

Zvláštní důraz klademe na následující ukazatele: 

 1. Jakost výrobků (za jakostní jsou pokládány výrobky splňující požadavky výkresové dokumentace a souvisejících specifikací zákazníka, jakož i případné legislativní požadavky)

 2. Termíny dodávek (veškeré dodávky pro zákazníka musí být odeslány ve smluvených termínech a s veškerou požadovanou dokumentací)

 3. Efektivita a účinnost systému jakosti (v souladu s požadavky ISO 9001 a IATF 16949)

 4. Schopnost dodavatelů plnit naše požadavky

 5. Komplexní spokojenost zákazníka

 6. Úroveň environmentálních aspektů poškozujících životní prostředí (v souladu s požadavky ISO 14001 a ISO 50001)

 7. Úroveň spotřeby materiálů, vody a energií

 8. Bezpečnost práce (včetně plnění požadavků OHSAS 18001) 

          Pro podporu této Politiky se vedení společnosti zavazuje

 • Udržovat neustálý soulad s požadavky zákazníka, legislativou ČR a ostatními závaznými požadavky

 • Podporovat neustálé zlepšování efektivity systému řízení

 • Pravidelně vyhodnocovat environmentální aspekty a předcházet znečišťování životního prostředí

 • Podporovat vztahy mezi zaměstnanci na principu interního zákazníka

 • Zajistit všem zaměstnancům podmínky pro bezpečnou práci

 • Zajistit informace a zdroje potřebné pro dosažení cílů

 • Snižovat energetickou náročnost provozu (také prostřednictvím nákupu energeticky úsporných produktů a služeb)

 • Upřednostňovat prevenci před řešením problémů, které už nastaly (neshody, prevence úrazů a nemocí z povolání)

 • Podporovat zvyšování kvalifikace a motivace zaměstnanců 

          Od zaměstnanců vedení společnosti očekává

 • Aktivní zapojení do procesu neustálého zlepšování

 • Odpovědný přístup k řešení zadaných úkolů a dodržování interních předpisů

 • Zvyšování kvalifikace, aktivní účast na výcviku

 • Předvídání rizik bezpečnosti práce, havárií a rizik jakosti (informování příslušných zodpovědných funkcí)

 • Důstojnou prezentaci před zákazníky a veřejností

 • Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti ve věcech týkajících se zájmů společnosti a zákazníků